I. Vznik a rozsah platnosti objednávky

 1. Firma Ľuboš Vlček – ARTkov (ďalej len zhotoviteľ) poskytuje zákazkovú remeselnú výrobu zo železných kovov na základe prijatej platnej objednávky.
 2. Objednávku vystavuje objednávateľ (zákazník) na základe schválenej cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom. Objednávku pripraví objednávateľ, alebo ju môže z poverenia objednávateľa pripraviť zhotoviteľ.
 3. Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa, objednávané výrobky a služby, dodacie a platobné podmienky, pokiaľ nie sú špecifikované v cenovej ponuke, ktorá je nedeliteľnou súčasťou objednávky.
 4. Objednávka je vystavená v dvoch  vyhotoveniach s váhou orginálu (1x pre objednávateľa, 1x pre zhotoviteľa) a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami. Pokiaľ je zhotoviteľom požadovaný preddavok (zálohová platba), za deň nadobudnutia platnosti objednávky je považovaný deň uhradenia preddavku.
 5. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platná objednávka má váhu zmluvy o dielo.

II. Spôsob plnenia objednávky

 1. Spôsob plnenia je stanovený platnou objednávkou a výrobnou dokumentáciou dodanou objednávateľom.
 2. Výrobnú dokumentáciu dodá zhotoviteľovi objednávateľ, alebo ju na základe osobitnej dohody spracuje zhotoviteľ, ktorý ju následne predloží na schválenie objednávateľovi. Výrobná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou objednávky a musí obsahovať základné rozmerové a dizajnové informácie ako aj výrobné výkresy, podľa ktorých je možné bez budúceho spochybnenia predmet(y) objednávky vyrobiť. Zodpovednosť za správnosť výrobnej dokumentácie nesie objednávateľ.
 3. Výrobný proces je v plnej kompetencii zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný vyrobiť výrobky v zhode s platnou výrobnou dokumentáciou v bežnej kvalite, pokiaľ nie je osobitnou dohodou určené inak. Ak si objednávateľ písomnou formou vymieni iné výrobné procesy ako tie, ktoré sú bežné uplatňované zhotoviteľom, zhotoviteľ má právo vymienené výrobné procesy objednávateľom zamietnuť pre nevhodnosť. Ak tak neučiní, je povinný postupovať podľa výrobných procesov určených objednávateľom.
 4. Pokiaľ sú v priebehu výrobného procesu objednávateľom predložené dodatočné zmeny vo výrobnej dokumentácii, zhotoviteľ je tieto zmeny povinný prijať. Zhotoviteľ je následne bez zbytočného odkladu povinný predložiť objednávateľovi cenovú kalkuláciu dodatočných zmien aj s prihliadnutím na prípadnú rozpracovanosť. Vo výrobe podľa dodatočne predložených zmien zhotoviteľ pokračuje až po úhrade vyplývajúcej z predloženej cenovej kalkulácie. Ak objednávateľ nezrealizuje úhradu do dňa jej splatnosti, zhotoviteľ pokračuje vo výrobe podľa pôvodnej výrobnej dokumentácie bez prihliadnutia na predložené dodatočné zmeny.
 5. Špecifikácia povrchovej úpravy výrobkov, pokiaľ je predmetom objednávky, jej zloženie je vo výhradnej kompetencii objednávateľa a musí byť v objednávke uvedená ako osobitná položka pre  jednotlivé výrobky alebo jednotná položka pre všetky objednané výrobky. Zhotoviteľ nezodpovedá za nepresnú alebo nevhodnú povrchovú úpravu špecifikovanú objednávateľom.

III. Termín plnenia

 1. Termín plnenia je stanovený zhotoviteľom a oznámený objednávateľovi prostredníctvom cenovej ponuky pred vystavením objednávky. Platnosť cenovej ponuky  je 21 dní od dňa jej vystavenia. Termín plnenia je udávaný v kalendárnych týždňoch a počítaný je od začiatku nasledujúceho týždňa po prijatií objednávky (uhradení preddavku).
 2. Pokiaľ sú súčasťou termínu plnenia externé služby (zinkovanie, povrchová úprava, bránová automatizácia …) a zhotoviteľ nemôže stanoviť v potrebnom predstihu presný termín ich plnenia konkrétnymi dodávateľmi, uvedený termín plnenia v objednávke je stanovený v dobrej viere odhadom a má informatívny charakter.
 3. Omeškanie zhotoviteľa nie je porušením termínu plnenia objednávky, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým zhotoviteľ nemohol zabrániť a ktoré boli nezávislé od jeho vôle (napr. oneskorené alebo poškodené subdodávky a pod.). Takéto prekážky vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa za škodu vzniknutú objednávateľovi omeškaním.

 IV. Dodacie podmienky

 1. Zhotoviteľ je povinný predmet objednávky dodať v dojednanom čase a v bežnej kvalite. Je tiež povinný zabezpečiť dopravu výrobkov na miesto určenia a namontovať ich, pokiaľ sú tieto služby súčasťou objednávky, objednávateľ presne určil miesto dodania a primerane zabezpečil prístupovú cestu do miesta určenia.
 2. Prístupová cesta musí spĺňať min. kritériá miestnej spevnenej komunikácie bezpečne zjazdnej v čase dodávky pre nákladné vozidlá. Pokiaľ v čase dodávky nie je zabezpečený primeraný prístup do miesta určenia a objednávateľ o tejto skutočnosti zhotoviteľa riadne a včas neinformoval, je povinný tento márny pokus o dodávku v plnom rozsahu uhradiť. Následne je povinný výrobky osobne prevziať v najbližšom bezpečne dostupnom mieste, alebo v určenom expedičnom sklade zhotoviteľa.
 3. Ak sú predmetom objednávky montážne práce v mieste určenia, zhotoviteľ zodpovedá za ich realizáciu, pokiaľ objednávateľ zabezpečil včas a primerane stavebnú pripravenosť, vlastný zdroj el. energie (230V/16A) v max. vzdialenosti 25m od miesta montáže a primeranú potrebnú súčinnosť, pokiaľ je táto súčinnosť potrebná.

V. Platobné podmienky

 1. Zhotoviteľ je povinný za dojednanú cenu objednané výrobky a služby dodať objednávateľovi v objednanom sortimente, množstve a v obvyklej kvalite.
 2. Objednávateľ je povinný za dodané výrobky a služby zaplatiť dojednanú cenu v stanovenom čase a vo výške uvedenej na dodacom liste poníženú o preddavok, pokiaľ bol preddavok uhradený pred dňom dodania predmetu objednávky.
 3. Pokiaľ zhotoviteľ nedodá objednané výrobky a služby bezdôvodne v dojednanom termíne, a ani v primeranom dodatočne dohodnutom  termíne, je povinný objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny nedodaných výrobkov a služieb.
 4. Pokiaľ objednávateľ neuhradí fakturovanú cenu za dodané výrobky a služby do termínu splatnosti, a ani v primeranom dodatočne dohodnutom  termíne, môže si zhotoviteľ uplatniť primeraný nárok na penále z omeškania.

VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo na prevzaté výrobky a služby po úplnom uhradení kúpnej ceny a prípadných poplatkov z omeškania.
 2. Po prevzatí čiastočne alebo úplne neuhradených výrobkov a služieb  je objednávateľ povinný sa o ne riadne starať tak, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu alebo odcudzeniu. V prípade porušenia niektorej povinnosti sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu v plnej výške.
 3. Výrobky a služby sú až do úplného uhradenia kúpnej ceny vo výhradnom vlastníctve zhotoviteľa so všetkými právami z tohto stavu plynúcimi.

VII. Zodpovednosť za vady

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané výrobky a služby na zákazku sú dodané a odovzdané do užívania v súlade s objednávkou v obvyklej kvalite pre danú kategóriu výrobkov a služieb. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky zistené vady zapríčinené montážnymi prácami, pokiaľ sú vykonávané zhotoviteľom bez zbytočného odkladu, najneskôr do dňa prevzatia výrobkov a služieb objednávateľom.
 2. Objednávateľ je povinný prípadné zjavne viditeľné vady dodávky výrobkov a služieb oznámiť zhotoviteľovi písomne (ako reklamáciu – nutné údaje: číslo faktúry a špecifikácia vady a aké právo si uplatňuje) bez zbytočného odkladu najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia výrobkov a služieb. Práva z vád, ktoré mohli byť zistené neskôr pri vynaloženej odbornej starostlivosti musí objednávateľ uplatniť najneskôr do uplynutia záručnej doby konkrétneho výrobku alebo služby.
 3. V prípade oprávnenej reklamácie pre časť dodávky je objednávateľ povinný uhradiť dodávku  v rozsahu bezvadného plnenia v lehote jej splatnosti.
 4. V prípade, že objednávateľ neoprávnene uplatní reklamáciu, náklady spojené s riešením reklamácie, ktoré vzniknú zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť.
 5. Ak zhotoviteľ na svoje písomné stanovisko k reklamácií neobdrží do 15 dní od objednávateľa písomnú odpoveď, považuje sa stanovisko zhotoviteľa za potvrdené.

VIII. Záruka

 1.  Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu objednávky. Ak objednávateľ prevzal predmet objednávky až po dni, do ktorého mal povinnosť ho prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.
 2. Zhotoviteľ poskytuje záruku na jednotlivé položky objednávky podľa ich konkrétnych špecifikácií a vlastností nasledovne:
 • Oceľové zvárané a nitované konštrukcie: 60 mesiacov
 • Mechanické komponenty (závesy, haspry, konzoly): 24 mesiacov
 • Mechanické komponenty (zámkové mechanizmy, zámkové vložky): musia byť v plnom rozsahu funkčné v čase odovzdania do užívania. Následná reklamácia u dodávateľa nie je možná z dôvodu praktickej nemožnosti dokázania originality.
 • Povrchová úprava vymienená podľa pokynov objednávateľa: bez záruky
 • Povrchová úprava podľa pokynov zhotoviteľa: 24 mesiacov pri umiestnení v interiéri, 12 mesiacov pri umiestnení v exteriéri
 • Montážne a servisné práce: 24 mesiacov ( zo záruky je vyňatá nesprávna alebo nedostatočná stavebná pripavenosť, pokiaľ táto nie je zjavne viditeľná v čase montáže alebo servisných prác)

Záruka je platná pri dodržaní zásad správneho používania a dodržania pravidiel bežnej údržby.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením, prirodzeným opotrebením, nevhodným používaním, zanedbaním bežnej údržby, živelnou pohromou alebo inou nepredvídateľnou udalosťou.

Zinkovaním povrchu pred aplikáciou povrchovej úpravy sa predlžuje záruka na povrchovú úpravu o záručnú dobu poskytnutú zhotoviteľom zinkovania (Zinkovňou)

IX. Zrušenie objednávky

 1. Objednávateľ má právo čiastočne alebo úplne odstúpiť od plnenia objednávky ak zistí závažné nedostatky alebo pochybenia v jej plnení zjavne preukázateľné výrobnou dokumentáciou a zhotoviteľ ani v primeranom čase zistené nedostatky a pochybenia neodstráni. V tomto prípade nemá objednávateľ povinnosť nahradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu.
 2. Pri zrušení objednávky v priebehu plnenia, pokiaľ nie sú naplnené podmienky plynúce z bodu 1., majú obe strany voči sebe záväzok nahradiť preukázateľne vzniknuté škody v primeranej výške po odpočte budúceho možného prospechu s čiastočného plnenia.
 3. K zrušeniu prijatej platnej objednávky môže prísť zo strany zhotoviteľa jeho smrťou, alebo iným vážnym dôvodom, prečo musel v čase plnenia dlhodobo prerušiť alebo ukončiť svoju činnosť. Tieto skutočnosti musí zhotoviteľ alebo jeho právoplatný zástupca oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu. Objednávateľ má práva a povinnosti plynúce z platného znenia Občianskeho zákonníka.

X. Záverečné ustanovenia.

 1. Pokiaľ nie je v objednávke alebo v následných dodatkoch dojednané inak, každá položka v objednávke je považovaná za osobitný produkt vyrobený a dodaný na zákazku.
 2. Zhotoviteľ má povinnosť dodať a odovzdať všetky položky uvedené v objednávke súčasne, pokiaľ tomu nebránia žiadne závažné dôvody a nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemôže zhotoviteľ v dobrej viere ovplyvniť.
 3. Všetky dodatky k objednávke musia byť vyhotovené v písomnej podobe a podpísané objednávateľom a zhotoviteľom.
 4. Pre platné znenie Všeobecných obchodných podmienok je dátum vyznačený na objednávke ako deň prijatia objednávky.